Božo Skoko

dr.sc. Božo Skoko

Božo Skoko je redoviti profesor na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, gdje vodi kolegije iz odnosa s javnošću te obnaša dužnost voditelja poslijediplomskog studija Odnosi s javnošću. Uz odnose s javnošću bavi se istraživanjem identiteta i imidža država te fenomenom brendiranja. Suutemeljitelj je Millenium promocije, vodeće hrvatske agencije za komunikacijski menadžment te dugogodišnji konzultant za strateško komuniciranje i brendiranje destinacija. Bivši je novinar i urednik Hrvatske televizije. Autor je osam knjiga te više od sedamdeset znanstvenih radova.
  • Pratite me na društvenim mrežama
  • facebook icon
  • facebook icon

Strategija odnosa s javnošću

III semestar, smjer "Odnosi s javnošću", 7 ECTS-a Diplomski studij novinarstva - 2. godina

Predavač: dr.sc. Božo Skoko
Termin nastave: -
Termin seminarske nastave:
Konzultacije i kontakt: petkom, 15:30 h, bskoko@fpzg.hr

Opis kolegija
Studenti diplomskog studija u okviru ovog kolegija usavršavaju prethodno stečeno znanje o odnosima s javnošću, izučavajući pojam strategije, strateškog razmišljanja i njihove primjene u odnosima s javnošću. Studenti bi u okviru kolegija trebali dobiti naprednija znanja i shvaćanja o glavnini postojećih znanja o odnosima s javnošću te steći naprednije upravljačke i komunikacijske sposobnosti i vještine. Izgradnja djelotvornih odnosa između organizacija i njezinih javnosti uvelike ovisi o planiranom pristupu odnosima s javnošću kroz procese istraživanja, komuniciranja, planiranja i proizvodnje te sposobnostima naprednih menadžerskih vještina. U skoroj budućnosti, stručnjaci za odnose s javnošću neće biti više samo vješti komunikatori nego i lideri koji će pomagati svojim organizacijama da izgrade i održe odnose sa strateškom javnošću. Ispunjavat će dvostruke uloge upravljanja komunikacijama i savjetovanja vrhovnog menadžmenta. Produbljivanje znanja u okviru ovog kolegija bit će kvalitetan temelj za pripremu stručnjaka za ovu dvostruku odgovornost.
Studentske obveze
U okviru kolegija studenti su, uz redovito pohađanje predavanja i seminarske nastave, obvezni napisati jedan seminarski rad, u kojem pokazuju dublje razumijevanje jednog od aspekata strateškog djelovanja odnosa s javnošću. Rad koncipiraju u predavanje i izlažu ga pred kolegama na seminarskoj nastavi. Osim seminarskog rada, studenti su, prije izlaska na završni ispit, na temelju cjelina obrađenih na kolegiju obvezni izraditi komunikacijsku strategiju za određenu organizaciju u dogovoru s nastavnicima. Na kraju semestra studenti polažu ispit koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela. U sklopu ispita studenti trebaju pokazati razumijevanje teorije te praktičnu primjenu stečenih teorijskih znanja.
Obvezna ispitna literatura
Tench, Ralph; Yeomans, Liz: Otkrivanje odnosa s javnošću, HUOJ, Zagreb, 2009.
Verčič, Dejan i dr. Istraživanja i mjerenja u odnosima s javnošću, HUOJ, Zagreb, 2009.
Preporučena literatura
Tomić, Zoran: Odnosi s javnošću – teorija i praksa, Synopsis, Sarajevo-Zagreb, 2008.
Gregory, Anne: Planiranje i upravljanje kampanjama, HUOJ, Zagreb, 2006.
Potter, Lester: Komunikacijski plan – srž strateških komunikacija, HUOJ, Zagreb, 2007.
Kunczik, Michael: Odnosi s javnošću: Koncept i teorije, Biblioteka Politička misao, Zagreb, 2007.
Baskin, Otis; Aronoff, Craig; Lattimore, Dan: Public Relations: The Profession and the Practice, McGraw Hill, Boston, 1997.
Weintraub Austin, Erica: Strategic Public Relations Management, Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey, 2006.
Smith, Ronald: Strategic Planning for Public Relations, Routledge, Taylor and Francis Group, New York I London, 2009.
Oliver, Sandra: Public Relations Strategy, Chartered Institute of Public Relations, Kogan Page, London I Philadelphia, 2007.
Pregled tematskih cjelina kolegija (akademska godina 2009/10.)
Analiza pojmova: OsJ, javnost i javno mnijenje, planiranje i upravljanje.
Uvod u strateške odnose s javnošću. Definiranje pojma strategije, strateškog razmišljanja i planiranja.
Teorijska ishodišta strateških odnosa s javnošću. Odrednice strateških odnosa s javnošću u organizacijama.
Korporativno komuniciranje, korporativni identitet i imidž. Korporativna društvena odgovornost.
Strateško planiranje u odnosima s javnošću. Postavljanje četverofaznog procesa planiranja u Osj.
Istraživanje i definiranje problema u odnosima s javnošću. Istraživačke i analitičke metode u odnosima s javnošću.
Planiranje i stvaranje programa odnosa s javnošću. Određivanje ciljeva komunikacije i definiranje ciljnih javnosti.
Strategije i taktike u odnosima s javnošću. Proaktivne i reaktivne strategije odnosa s javnošću.
Proces komunikacije i elementi procesa komunikacije. Strategija poruke u odnosima s javnošću.
Financijski aspekti djelovanja odnosa s javnošću i budžetiranje. Strateški izbor kanala, tehnika i alata komuniciranja.
Procjena uspješnosti i evaluacija programa odnosa s javnošću. Načela i modeli evaluacije, revizija programa i korektivne aktivnosti.
Odnosi s javnošću i propaganda, persuazija. Pravni i etički aspekt djelovanja odnosa s javnošću.
Područja primjene odnosa s javnošću