Božo Skoko

dr.sc. Božo Skoko

Božo Skoko je redoviti profesor na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, gdje vodi kolegije iz odnosa s javnošću te obnaša dužnost voditelja poslijediplomskog studija Odnosi s javnošću. Uz odnose s javnošću bavi se istraživanjem identiteta i imidža država te fenomenom brendiranja. Suutemeljitelj je Millenium promocije, vodeće hrvatske agencije za komunikacijski menadžment te dugogodišnji konzultant za strateško komuniciranje i brendiranje destinacija. Bivši je novinar i urednik Hrvatske televizije. Autor je osam knjiga te više od sedamdeset znanstvenih radova.
  • Pratite me na društvenim mrežama
  • facebook icon
  • facebook icon

Tehnike odnosa s javnošću

preddiplomski studij novinarstva - 3. godina

Voditelj kolegija: izv.prof.dr.sc. Božo Skoko
Asistent: dr.sc. Hrvoje Jakopović
Semestar izvođenja: VI. (obvezni kolegij) - dodiplomski
Konzultacije: utorkom, 10.00 h

Cilj i opis kolegija

Cilj ovog kolegija jest - omogućiti studentima svladavanje praktičnih vještina i sposobnosti odnosa s javnošću, odnosno stjecanje stručnih znanja dostatnih za praktično bavljenje odnosima s javnošću.

Odnosi s javnošću u svome djelovanju koriste specifične tehnike i alate kako bi ostvarili zacrtane ciljeve. Imajući u vidu ranije stečeno teorijsko predznanje na kolegiju Odnosi s javnošću, svrha ovoga kolegija je ukazati studentima na važnost, vrste i karakteristike tehnika odnosa s javnošću te ih osposobiti za praktičnu uporabu tih komunikacijskih i organizacijskih vještina. Glavno težište kolegija, koji se u biti bavi odnosima s javnošću u praksi, stavljeno je na odnose s medijima. Mediji su, naime, ključna javnost odnosa s javnošću, odnosno najznačajniji komunikacijski kanal u plasiranju poruka prema svojim ciljnim javnostima.
Tehnike odnosa s javnošću su mnogobrojne i svakodnevno se prilagođavaju medijskim karakteristikama, te izazovima tržišta i očekivanjima javnog mnijenja. Primjenjuju se ne samo u komuniciranju s vanjskim javnostima, već i kod internog komuniciranja unutar organizacija. Prema tome predstavljaju vrlo važno područje proučavanja unutar odnosa s javnošću a njihovo svladavanje otvara vrata studentima za praktično bavljenje tom djelatnošću.
Kako je jedan od temeljnih preduvjeta za bavljenje odnosima s javnošću baš kao i u novinarstvu - pisanje, ovaj će kolegij omogućiti studentima ovladavanje tehnikama pisanja za odnose s javnošću te stjecanje znanja o praktičnoj uporabi alata za odnose s javnošću. Također će ih osposobiti za javne nastupe te uporabu govornih vještina u odnosima s javnošću.

Studentske obveze
Pored redovitog pohađanja predavanja, najvažnija obveza studenata su kreativne vježbe i vježbe pisanja i organizacijskih sposobnosti. Studenti će na seminarskoj nastavi vježbati pisanje najava za medije, priopćenja, demantija i sl. te praktičnu izvedbu organizacije i realizacije konferencije za novinare, različitih događanja itd. Također će analizirati praktičnu primjenu tehnika odnosa s javnošću u hrvatskim medijima.
Kolokvij i završna ocjena

Studentima je omogućeno polaganje ispita i kroz dva kolokvija.
Na prvom kolokviju se polaže teorijski dio iz navedene literature, a na drugom kolokviju polaže se praktični dio vježbi.
Studenti koji ne polože prvi kolokvij, ne mogu izaći na drugi, već izlaze na redovni ispitni rok.
Završnu ocjenu čini teorijsko i praktično znanje pokazano na kolokvijima, odnosno na završnom ispitu. Na konačnu ocjenu također utječe redovitost pohađanja seminarske nastave, kvaliteta seminarskog rada i njegove prezentacije (ukoliko ga student piše i izlaže) te angažman u raspravama i vježbama tijekom nastave.

Praksa
Praksa iz kolegija Tehnike odnosa s javnošću je fakultativna i omogućit će se studentima koji su imali ocjenu vrlo dobar ili izvrstan iz kolegija Uvod u odnose s javnošću.
Obvezna ispitna literatura
Tomić, Zoran: Odnosi s javnošću – teorija i praksa, Synopsis, Zagreb – Sarajevo, 2008. (samo poglavlje Tehnike u odnosima s javnošću, str. 471 - 501.)
Verčič, Zavrl, Rijavec, Tkalac Verčič i Laco: Odnosi s medijima, Masmedia, Zagreb, 2004. (ukupno 194 stranice)
Gregory, Anne: Planiranje i upravljanje kampanjama, HUOJ, Zagreb, 2006. (ukupno 182 stranice)
Skoko, Božo; Bajs, Denis: Objavljivanje neistina i manipuliranje činjenicama u hrvatskim medijima i mogućnosti zaštite privatnosti, časti i ugleda // Politička misao, 44, 1, 2004, str. 93 - 116.
Pregled tematskih cjelina kolegija (akademska godina 2009/10.)
Rekapitulacija o odnosima s javnošću općenito, tehnike i alati.
Važnost medija za odnose s javnošću; Mediji kao posrednici i javnost; Specifičnosti hrvatskih medija; Mogućnosti zaštite od zloporabe medija.
Alati u odnosima s medijima: adrema, arhiva, osobna iskaznica, objave za medije, informativni materijal, konferencija za novinare, Q & A, novinarska mapa, On-line pressroom, press trip, praćenje i analiza medijskih objava, demanti.
Reaktivni, strateški i krizni odnosi s medijima.
Vrednovanje odnosa s medijima.
Priopćenje za javnost.
Konferencija za novinare.

Kreiranje događaja i upravljanje njima (event management).

Uporaba novih medija u odnosima s javnošću.
PR kampanje – planiranje i upravljanje u odnosima s javnošću.
Analiza, određivanje ciljeva, izbor javnosti i poruka, primjena strategija i taktike, evaluacija.
Tehnike internog komuniciranja.
Sponzorstva i donacije.

Javni nastupi i nastupi na TV-u.