Božo Skoko

dr.sc. Božo Skoko

Božo Skoko je redoviti profesor na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, gdje vodi kolegije iz odnosa s javnošću te obnaša dužnost voditelja poslijediplomskog studija Odnosi s javnošću. Uz odnose s javnošću bavi se istraživanjem identiteta i imidža država te fenomenom brendiranja. Suutemeljitelj je Millenium promocije, vodeće hrvatske agencije za komunikacijski menadžment te dugogodišnji konzultant za strateško komuniciranje i brendiranje destinacija. Bivši je novinar i urednik Hrvatske televizije. Autor je osam knjiga te više od sedamdeset znanstvenih radova.
  • Pratite me na društvenim mrežama
  • facebook icon
  • facebook icon

Upravljanje identitetom, imidžom i kreiranje brendova

Diplomski studij novinarstva - 2. godina

Predavač: izv.prof.dr.sc. Božo Skoko
Vanjski suradnik: Igor Vukasović, dipl. nov.
Termin nastave: -
Termin seminarske nastave: -
Konzultacije i kontakt: petkom, 15:30 h, bskoko@fpzg.hr

Cilj i opis kolegija

Cilj ovog kolegija jest upoznati studente s fenomenom imidža kao središnjeg predmeta interesa u upravljanju odnosima s javnošću te im približiti procese kreiranja brendova, što predstavlja jedno od najzahtjevnijih područja unutar ove struke.
U prvom dijelu kolegija, studenti će se upoznati s teorijama imidža, te specifičnostima upravljanja imidžom različitih kategorija, poput proizvoda, korporacija, političkih institucija, država, gradova, regija te pojedinaca.
Drugi dio kolegija se odnosi na upoznavanje s kompleksnostima pojmova brend i brendiranje, odnosno zakonitosti i strategije kreiranja brendova proizvoda i usluga, korporacija, država i gradova. Prezentirane metode, tehnike i pristupi omogućit će stjecanje holističkog pristupa upravljanju lancem vrijednosti brenda tijekom njegova životna vijeka (značenje brenda - snaga brenda – vrijednost brenda), te će približiti specifične kreativne strategije i taktike putem kojih se grade, održavaju na životu, brane i osnažuju brendovi.

Oblici nastave
Predavanja, radionice, analiza slučajeva iz prakse.
Studentske obveze
Proučavanje literature te analiziranje poslovnog slučaja radi prezentacije tijekom nastave.
Ispit
Ispit se polaže pismenim i usmenim putem.
Obvezna ispitna literatura
Olins, Wally: Brendovi – marke u suvremenom svijetu, Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb, 2008.
Skoko, Božo: Država kao brend, Matica hrvatska, Zagreb, 2009.
Vranešević, Tihomir: Upravljanje markama – Brand Management, Accent, Zagreb, 2007.
Preporučena literatura
Boorstin, Daniel J.: The Image, Vintage Books, New York, 2000.
Clifton, Rita and Simmons, John (ur.): Brands and Branding, The Economist, London, 2003.
Pregled tematskih cjelina kolegija (akademska godina 2009/10.)
Imidž kao središnja kategorija bavljenja odnosima s javnošću. Pojam i definicije imidža. Uloga kategorizacije i simbola u stvaranju imidža. Odnos imidža i srodnih pojmova – percepcije, predrasuda i stereotipa.
Međuodnos identiteta i imidža. Korporativni identitet i korporativni imidž. Nacionalni identitet i nacionalni imidž.
Metode istraživanja imidža.
Upravljanje korporativnim imidžom.
Upravljanje imidžom države.
Upravljanje imidžom gradova i regija.
Upravljanje osobnim imidžom.
Važnost brenda. Tržišna i financijska vrijednost brenda.
Povijesni razvoj upravljanja brendovima.
Elementi identiteta brenda (ime, znak-logo-simbol, boja, dizajn…)
Strateško upravljanje brendovima. Strategije brendiranja.
Strategije brendiranja proizvoda i usluga. Strategije brendiranja korporacija i institucija.
Brendovi i nacije. "Made koncept.

Hrvatski i međunarodni brendovi. Internacionalizacija brendova.