Božo Skoko

dr.sc. Božo Skoko

Božo Skoko je redoviti profesor na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, gdje vodi kolegije iz odnosa s javnošću te obnaša dužnost voditelja poslijediplomskog studija Odnosi s javnošću. Uz odnose s javnošću bavi se istraživanjem identiteta i imidža država te fenomenom brendiranja. Suutemeljitelj je Millenium promocije, vodeće hrvatske agencije za komunikacijski menadžment te dugogodišnji konzultant za strateško komuniciranje i brendiranje destinacija. Bivši je novinar i urednik Hrvatske televizije. Autor je osam knjiga te više od sedamdeset znanstvenih radova.
  • Pratite me na društvenim mrežama
  • facebook icon
  • facebook icon

Uvod u odnose s javnošću

Dodiplomski studij novinarstva - 3. godina (V. semestar) Nositelj kolegija: izv.prof.dr sc. Božo Skoko Asistent: dr.sc. Hrvoje Jakopović Studijski program: Preddiplomski, novinarstvo

Vrsta kolegija: Obvezni Godina studija: Treća (V. sem) ECTS bodovi: 5

Oblik nastave: 2P + 2S (30 sati ukupno)

Opis kolegija

Cilj kolegija

Cilj dodiplomskog obrazovanja u okviru kolegija Odnosi s javnošću jest pripremiti studente za temeljno razumijevanje te discipline i startnu poziciju u odnosima s javnošću. Svrha kolegija je upoznati studente s temeljnim aspektima odnosa s javnošću u cjelini, te im ukazati na razvojne trendove tog zanimanja u Hrvatskoj i svijetu. Odnosi s javnošću, kao zasebna funkcija upravljanja, uspostavlja i održava odnose između subjekta (pojedinca, tvrtke, političke institucije, države...) i javnosti koje ga okružuju, odnosno o kojima ovisi u svome djelovanju. Ti odnosi podrazumijevaju uzajamnu komunikaciju, razumijevanje, prihvaćanje i svekolike oblike suradnje a uključuju upravljanje komuniciranjem i imidžem, odnosno razumijevanje i prilagodbu javnih i privatnih interesa. Odnosi s javnošću koriste dosege komunikologije, psihologije i sociologije te već nekoliko desetljeća utiru samostalan razvojni put, usko surađujući s medijima. Jačanje svih oblika međuovisnosti u modernom društvu zahtijeva sve kompleksnije društvene, političke i ekonomske interakcije. Shodno tome, uspostavljanje i održavanje odnosa na svim razinama društvenog sustava postalo je važnim područjem profesionalnog djelovanja i znanstvenog izučavanja. O tome svjedoči činjenica da su upravo odnosi s javnošću jedna od djelatnosti koja posljednje desetljeće bilježi stalni rast u svijetu, i u Hrvatskoj. Program kolegija obuhvaća definiranje i svrhu djelovanja odnosa s javnošću, međuovisnosti sa srodnim disciplinama, razumijevanje ciljnih javnosti, upoznavanje temeljnih vrsta odnosa s javnošću te pravne i etičke aspekte njihova djelovanja.

Uvjeti za upis kolegija i ulazne kompetencije potrebne za kolegij

Završene I i II godina preddiplomskog studija novinarstva

Obveze studenata
U okviru kolegija studenti su, uz redovito pohađanje predavanja, obvezni napisati jedan seminarski rad, u kojem pokazuju dublje razumijevanje jednog od aspekata djelovanja odnosa s javnošću, odnosno analiziraju slučaj iz prakse. Seminarski rad (do 20 kartica teksta) koncipiraju u predavanje te ga izlažu pred kolegama u sklopu seminarske nastave.
Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija):
  1. omić, Zoran: Odnosi s javnošću – teorija i praksa, Synopsis, Zagreb – Sarajevo, 2008. (bez poglavlja: „Proces upravljanja odnosima s javnošću“ – str. 127-171. „Politički odnosi s javnošću“ – str. 377 – 469. i „Tehnike odnosa s javnošću“ str. 469-503).
Dopunska literatura
  1. koko, Božo: Priručnik za razumijevanje odnosa s javnošću, MPR, Zagreb, 2006.

  1. heaker, Alison: Priručnik za odnose s javnošću, HUOJ, Zagreb, 2006.

Cottle, Simon: Informacije, odnosi s javnošću i moć, Naklada Medijska istraživanja, Zagreb, 2009.

  1. esić, Tanja: Integrirana marketinška komunikacija, Izdavačka kuća Opinio, Zagreb, 2003.

Sadržaj kolegija detaljno razrađen prema satnici nastave

TJEDAN TEMA

1

Podrijetlo, razvoj i trendovi u odnosima s javnošću Razvoj odnosa s javnošću u Hrvatskoj

2

Definiranje odnosa s javnošću Nepravilna tumačenja odnosa s javnošću

3

Profesija „odnosi s javnošću“ Javnost, ciljna javnost, Opinion Makeri

4

Teorije i modeli odnosa s javnošću / Područja primjene odnosa s javnošću

5

Identitet i imidž Korporativno komuniciranje

6

Vrste odnosa s javnošću / Odnosi s medijima

7

Proces upravljanja u odnosima s javnošću / Istraživanje, planiranje, provedba i evaluacija programa u OsJ

8

Agencije za odnose s javnošću / Načini evaluacije u odnosima s javnošću

9

Odnosi s javnošću u politici / Odnosi s javnošću u neprofitnim organizacijama

10

Krizno komuniciranje i krizni odnosi s javnošću Osobni odnosi s javnošću

11

Event management / Kreiranje događaja Lobiranje i odnosi s javnošću

12

Interno komuniciranje / Odnosi s lokalnom zajednicom, Odnosi s tržištem

13

Ostala područja primjene odnosa s javnošću / Pravni i etički aspekt djelovanja odnosa s javnošću