Božo Skoko

dr.sc. Božo Skoko

Božo Skoko je redoviti profesor na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, gdje vodi kolegije iz odnosa s javnošću te obnaša dužnost voditelja poslijediplomskog studija Odnosi s javnošću. Uz odnose s javnošću bavi se istraživanjem identiteta i imidža država te fenomenom brendiranja. Suutemeljitelj je Millenium promocije, vodeće hrvatske agencije za komunikacijski menadžment te dugogodišnji konzultant za strateško komuniciranje i brendiranje destinacija. Bivši je novinar i urednik Hrvatske televizije. Autor je osam knjiga te više od sedamdeset znanstvenih radova.
  • Pratite me na društvenim mrežama
  • facebook icon
  • facebook icon

Poslijediplomski specijalistički studij ODNOSI S JAVNOŠĆU

Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu raspisao je natječaj za upis na sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij iz odnosa s javnošću. Natječaj je otvoren do 2. studenoga.

Nositelj studija:

Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Studij novinarstva (Odsjek za novinarstvo i odnose s javnošću

Trajanje studija:

Studij traje jednu (1) godinu, odnosno dva (2) semestra. Svaki semestar traje petnaest (15) tjedana.

Uvjeti upisa na studij Studij mogu upisati:

  • pristupnici koji su završili dodiplomski četverogodišnji studij na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (predbolonjski program) s prosjekom ocjena većim od 3,5;
  • pristupnici koji su završili diplomski studij na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (bolonjski program) s prosjekom ocjena većim od 3,5;
  • pristupnici koji su završili dodiplomski ili diplomski studij na nekom od fakulteta društvenih ili humanističkih znanosti prema „predbolonjskom“ ili „bolonjskom“ programu u Republici Hrvatskoj, s prosjekom ocjena većim od 3,5;
  • pristupnici koji su završili sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij iz drugih područja, u Republici Hrvatskoj, s prosjekom ocjena većim od 3,5;
  • pristupnici strani državljani koji su završili diplomski studij na nekom od fakulteta društveno-humanističkih znanosti s prosjekom ocjena većim od 3,5 a kojima je diploma nostrificirana prema zakonskim propisima RH.

Iznimno će se dozvoliti upis pristupnika, koji imaju manji prosjek od 3,5 ali uz preporuku dva sveučilišna nastavnika ili dokazane rezultate o uspješnoj karijeri u odnosima s javnošću (djelovanje duže od 3 godine na izvršnim i voditeljskim pozicijama u odnosima s javnošću).

Kompetencije koje student stječe završetkom studija

Završetak studija omogućava teorijsko i praktično razumijevanje odnosa s javnošću te znanja potrebna za strateško upravljanje programima odnosa s javnošću i njihovu primjenu u korporativnom sektoru i javnim institucijama, uz korištenje neprednih komunikacijskih alata i metodologije.

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija

Ispunjavanjem svih predviđenih uvjeta za završetak studija, polaznik(-ica) stječe akademski naziv: sveučilišni/-a specijalist/-ica iz odnosa s javnošću. Posebnosti studija Ovo je prvi poslijediplomski studij iz odnosa s javnošću u Hrvatskoj. Prilikom kreiranja studija vodili smo se najnaprednijim svjetskim iskustvima i spoznajama, odnosno konzultirali smo savjete i propise IABC-a (Međunarodna udruga poslovnih komunikatora), PRSA-e (Američko društvo za odnose s javnošću), IPR-a (Institut za odnose s javnošću) te IPRA-e (Međunarodna udruga za odnose s javnošću), koji predstavljaju najkvalitetniju modernu sintezu teorije i prakse odnosa s javnošću u globalnim okvirima. Velika pomoć pri kreiranju studija bila je Američka komisija za izobrazbu u odnosima s javnošću, koja je poradila na standardizaciji obrazovanja u odnosima s javnošću u Sjedinjenim Američkim Državama, kao kolijevci odnosa s javnošću, a čije su preporuke kasnije prihvatile i mnogobrojne europske zemlje. Na studiju su angažirani vodeći hrvatski i regionalni znanstvenici i stručnjaci iz odnosa s javnošću i srodnih disciplina.

Popis obveznih i izbornih predmeta s brojem sati aktivne nastave potrebnih za njihovu izvedbu i brojem ECTS bodova

Studij se sastoji od šest obveznih i dvanaest izbornih kolegija. Od dvanaest ponuđenih izbornih kolegija polaznici biraju i kao obvezne upisuju četiri, dva u prvom a dva u drugom semestru. Obvezni kolegiji nose 5 a izborni 4 ECTS boda. Svi su kolegiji jednosemestralni. Tijekom studija svaki polaznik je dužan izraditi dva seminarska rada, jedan u prvom a drugi u drugom semestru te završnu radnju na kraju studija.

PRVI SEMESTAR

Naziv kolegija ECTS SATI (ukupno)
Obvezni
1. Upravljanje odnosima s javnošcu 5 30
2. Istraživacke metode u odnosima s javnošcu 5 30
3. Korporativno komuniciranje 5 30
Izborni (biraju se 2)
1. Integrirano marketinško komuniciranje 4 20
2. Politicko komuniciranje: izborne kampanje 4 20
3. Informacijske tehnologije u odnosima s javnošcu 4 20
4. Napredne komunikacijske vještine 4 20
5. Interkulturalna komunikacija i odnosi s javnošcu 4 20
6. Etika odnosa s javnošcu 4 20

DRUGI SEMESTAR

Naziv kolegija ECTS SATI (ukupno)
Obvezni
1. Teorija odnosa s javnošcu 5 30
2. Odnosi s javnošcu u politici 5 30
3. Odnosi s medijima – strateško i krizno komuniciranje 5 30
Izborni (biraju se 2)
1. Upravljanje brandovima 4 20
2. Izborno ponašanje 4 20
3. Odnosi s javnošcu i novi mediji 4 20
4. Odnosi s javnošcu neprofitnih organizacija 4 20
5. Javnost i javno mnijenje 4 20
6. Lobiranje 4 20