Božo Skoko

dr.sc. Božo Skoko

Božo Skoko je redoviti profesor na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, gdje vodi kolegije iz odnosa s javnošću te obnaša dužnost voditelja poslijediplomskog studija Odnosi s javnošću. Uz odnose s javnošću bavi se istraživanjem identiteta i imidža država te fenomenom brendiranja. Suutemeljitelj je Millenium promocije, vodeće hrvatske agencije za komunikacijski menadžment te dugogodišnji konzultant za strateško komuniciranje i brendiranje destinacija. Bivši je novinar i urednik Hrvatske televizije. Autor je osam knjiga te više od sedamdeset znanstvenih radova.
  • Pratite me na društvenim mrežama
  • facebook icon
  • facebook icon

Znanstveni radovi

Izbor objavljenih znanstvenih radova

Objavljene knjige

Skoko, Božo (2018.): Understanding Croatia, Zagreb - Seattle.
Skoko, Božo (2016.): Kakvi su Hrvati, Fokus, Zagreb.
Skoko, Božo (2014.): Hrvatski velikani, Večernji list, Zagreb.
Skoko, Božo (2010.): Hrvatska i susjedi – Kako Hrvatsku doživljavaju u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Sloveniji i Srbiji, AGM, Zagreb
Skoko, Božo (2009.): Država kao brend – Upravljanje nacionalnim identitetom, Matica hrvatska, Zagreb.
Skoko, Božo (2006.): Priručnik za razumijevanje odnosa s javnošću, Millenium promocija, Zagreb.
Skoko, Božo (2004.): Hrvatska - identitet, image i promocija, Školska knjiga, Zagreb.

Poglavlja u knjizi

Skoko, Božo; Miličević, Katarina; Krešić, Damir (2017.): The influence of political factors in fashioning destination image. u: L. Dwyer i dr. (ur.): Evolution of destination planning and strategy: The rise of Croatia (str. 79-98). The Palgrave Macmillan.

Skoko, Božo i Lalić, Dražen (2017.): Društveni kontekst pripreme i realizacije projekta „B.E.P.O. Neretva“: Prethodna pitanja za pripremu istraživanja stavova i mišljenja lokalnog stanovništva Hercegovine i Dalmacije, u: Valorizacija intermodalnoga logističkoga koridora Ploče-Mostar-Sarajevo-Vukovar (Srednji Jadran – Podunavlje), (Steiner, Sanja, ur.), Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Zavod za promet, str. 107 – 114.

Skoko, Božo (2017.): Medijska slika Hrvatske 1991. u europskoj javnosti – uloge propagande, stereotipa i odnosa s javnošću, u: Domovinska (i europska) sigurnost – Kriza sigurnosti i politike manipuliranja suverenitetom (Cvikić, Sandra; Žebec Šilj, Ivana i Bendra, Ivana, ur.), Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, str. 25-38.

Skoko, Božo (2015.): Hrvatski iseljenici kao promotori Hrvatske u svijetu, u: Hrvatska izvan domovine (Sopta, Marin; Maletić, Franjo i Bebić, Josip, ur.), Golden Marketing – Tehnička knjiga, Zagreb, str. 127-132.
Kanižaj, Igor; Skoko, Božo (2012.): Media and Public Relations as a Bridge Between Patients and Health Care Institutions // Person in Medicine and Healthcare - From Bench to Bedside to Community / Đorđević, Veljko; Braš Marijana; Miličić, Davor (ed.), Medicinska knjiga, Zagreb, str. 427-436

Skoko, Božo; Bagić, Dragan (2011.): Pet uvjerenja i 29 razloga protiv – prilog tipologizaciji argumenata protiv članstva Hrvatske u Europskoj uniji // Hrvatska i Europa – strahovi i nade / Ivan Šiber (ur.); Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, str. 47-85

Skoko, Božo (2011.): Hrvatska kao brend ili komercijalizacija nacionalnog identiteta // Hrvatski identitet / Lukić, Zorislav i Božo Skoko (ur.); Matica hrvatska, Zagreb, str. 65-77.

Skoko, Božo (2011.): Mediji i odnosi s javnošću – međusobna potpora ili prijetnja? // Uvod u medije / Peruško, Zrinjka (ur.); Naklada Jesenski i Turk – Hrvatsko sociološko društvo, Zagreb, str. 315-332.

Skoko, Božo (2011.): Moć stereotipa: Srbi o Hrvatima – prije, za vrijeme i nakon sukoba // Kultura sjećanja 1991. Povijesni lomovi i svladavanje prošlosti / Cipek, Tihomir (ur.); Disput, Zagreb, str, 93-108.

Skoko, Božo; Jugo, Damir (2009.): Odnosi s javnošću za nevladine i neprofitne organizacije // Odnosi s javnošću za organizacije civilnoga društva / urednici: Hajoš, Boris i Skoko, Božo; Hrvatska udruga za odnose s javnošću, Zagreb, str. 7-21.

Skoko, Božo (2004.): Kako očuvati hrvatski identitet, učiniti ga prepoznatljivim, privlačnim i profitabilnim u svijetu? // poglavlje u knjizi: Globalizacija i identitet / urednici: Tuđman, Miroslav; Bekavac, Ivan, Udruga za promicanje hrvatskog identiteta i prospariteta - UHIP, Zagreb.

Članci

Skoko, Božo; Jakopović, Hrvoje; Gluvačević, Dejan (2018.): Challenges of Branding in Post-Conflict Countries – The Case of Bosnia and Herzegovina, Tourism: an international interdisciplinary journal, Vol. 66, No. 4; 411-42. (izvorni znanstveni članak)

Skoko, Božo; Labaš, Danijel (2018.): Interpersonalna komunikacija i profil svećenika komunikatora, Bogoslovska smotra, vol. 88. no. 3, str. 585-611. (izvorni znanstveni članak)

Skoko, Božo; Vrdoljak, Nikola (2018.): Stvarni dosezi news portala – međuodnos čitanosti, vjerodostojnosti i utjecaja, Hum – časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, vol. XIII, no. 19., str. 79-98.

Skoko, Božo (2018.): Mogućnosti i načini brendiranja Sinja te važnost Gospe Sinjske i Sinjske alke u tom procesu, u: 300. obljetnica slavne obrane Sinja 1715. (1715. – 2015.) Zbornik radova (Dukić, Josip i Grbavac, Josip, ur.), Franjevački samostan Gospe Sinjske, Viteško alkarsko društvo Sinj, Grad Sinj i općine Cetinske krajine, Sinj, str. 741-754.

Skoko, Božo (2017.): Communication Strategies and Branding Attempts of Selected Countries Created upon the Disintegration of the Former Yugoslavia, Sociologija i prostor, 55 (2017), 207 (1), str. 5-31. (pregledni rad)

Skoko, Božo (2017.) Imidž Katoličke Crkve u hrvatskoj javnosti i mogućnosti upravljanja njime, Crkva u svijetu, god.LII, br. 3, str. 434-458.

Skoko, Božo; Beljo, Adrian (2017.) Imidž Hrvatske iz perspektive drugog i trećeg naraštaja hrvatskih iseljenika – povratnika i useljenika u Hrvatsku, Hrvatska izvan domovine II – Zbornik radova predstavljenih na Drugom hrvatskom iseljeničkom kongresu u Šibeniku 1.-3- srpnja 2016. (Sopta, Marin; Lemić, Vlatka; Korade, Mijo; Rogić, Ivan i Perić Kaselj, Marina, ur.), Centar za istraživanje hrvatskog iseljeništva, Zagreb, str. 401. – 408.

Skoko, Božo (2016.) Perception and Communication Issues Between Croatia and the European Union – From Croatian Independence in 1991 to EU Accession in 2013, Communication Management Review, Vol. 1, no. 1, p. 60- 83.

Skoko, Božo; Gluvačević, Dejan (2016.): Države kao turistički brendovi: kreiranje, upravljanje i vrednovanje, Medijske studije 7 (2016), 13, str. 78-101 (pregledni rad)

Skoko, Božo (2016.): Identitet Hrvata i hrvatske države u govorima i porukama pape Ivana Pavla II, Poznańskie Studia Slawistyczne br. 10, Relacja państwo - Kościół w historii i kulturze, University of Poznań,

Jakopović, Hrvoje; Skoko, Božo (2016.): Passengers' trust in information sources: examples of Croatian transport organizations // Economic and Social Development – 13th International Scientific Conference on Economic and Social Economic Development Book of Proceedings (Vrankić, Ilko ; Tomić, Daniel, ed.). Varaždin Development and Entrepreneurship Agency, str. 252-264.

Kruljac, Vedran; Skoko Božo (2016.): The requirements and opportunities for promotion of croatian health tourism; Economic and Social Development – 13th International Scientific Conference on Economic and Social Economic Development Book of Proceedings (Vrankić, Ilko; Tomić, Daniel, ed.). Varaždin Development and Entrepreneurship Agency, str. 193-202.

Jakopović, Hrvoje; Skoko, Božo (2015.): Implementing framing in public relations: reporting on climate change as an example, Reconciling the Traditional and Contemporary – The New Integrated Communication, Communication Management Forum 2015. Proceedings (Verčič, D., Ciboci, L.; Jugo, D. ed.), Edward Bernays College of Communication Managament, Zagreb, str. 123-142. (pregledni rad)

Skoko, Božo (2015.) Imidž Hrvatske u Europi i percepcija Europske unije u Hrvatskoj od 1991. do 2013. Zbornik Hrvatsko članstvo u EU: izazovi i perspektive / Jure Vujić (ur.), Udruga hrvatskih diplomata, Zagreb (znanstveni članak).

Skoko, Božo (2014.): Mogućnosti i načini jačanja brenda Dubrovnika kroz filmsku industriju i organiziranje događaja, Zbornik Sveučilišta u Dubrovniku, br. 1, str. 175-190. (pregledni rad).

Skoko, Božo (2014.) Identitet i imidž Bosne i Hercegovine iz perspektive njezina tri naroda – istraživanje mogućnosti i prepreka na putu brendiranja, Mostariensia, god. 18, br. 1-2, str. 45-60. (izvorni znanstveni članak).

Skoko, Božo (2014.) Uloga hrvatskih iseljenika u procesima stvaranja imidža Hrvatske u svijetu. Zbornik Hrvatsko iseljeništvo i domovina - Razvojne perspektive / Hornstein Tomić, C. ; Hrstić, I. ; Majetić, F. ; Sabotič, I. ; Sopta, M. (ur.). Zagreb, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, str. 249-260 (znanstveni rad)

Skoko, Božo; Tipurić, Darko; Jugo, Damir i Mešin, Marina (2013.): Crisis management dilemmas: differences in attitudes towards reactive crisis communication strategies among future business professionalns in Croatia, Montenegrin Journal of Ecenomics, Vol. 9, No 2, str. 27-37. (izvorni znanstveni članak)

Skoko, Božo; Tihoni, Brčić; Vidačković, Zlatko (2013.): Uloga igranog filma u promociji Hrvatske – dosezi i mogućnosti, Medijske studije, 4 (7), str. 54-74 (znanstveni člana, pregledni rad).

Skoko, Božo; Gusić, Valentina (2013.): Novi mediji u službi evangelizacije i životu župske zajednice – primjena u župama Zagrebačke nadbiskupije, Nova prisutnost 11 (2013) 2, str. 193-214. (izvorni znanstveni članak).

Skoko, Božo (2013.): Izazovi i mogućnosti brendiranja sveučilišta, na primjeru Sveučilišta u Zagrebu, Kultura komuniciranja, 2 (2013) ; 439-450 (članak, znanstveni).

Skoko, Božo i Jakopović, Hrvoje (Божо Скоко, Хрвое Якопович) (2013.): Может ли он-лайн-коммуникация заменить правительству традиционную технику связи с общественностью? (Опыт хорватского правительства), Интернет, власть и политика, Zbornik radova sa znanstveno-stručne konferencije, стр.110 – 115.

Skoko, Božo; Brčić, Tihoni; Gluvačević, Dejan (2012.): Uloga igranog filma u brendiranju država, regija i gradova, Međunarodne studije, vol. 12, br. 3-4, str. 9-36 (znanstveni članak, izvorni znanstveni rad).

Skoko, Božo; Jelić, Bruno (2012): Odnosi s javnošću između struke i profesije – Pokušaji regulacije odnosa s javnošću // Medijske studije vol.3 (2012) br. 5; 66-84 (pregledni rad, znanstveni).

Miličević, Katarina; Skoko, Božo; Krešić, Damir (2012.): The Power of Tourism in Creating a National Brand: The Case of Croatia // Destination Branding & Marketing IV, Richards, V. (ed.), Welsh Centre for Tourism Research and Cardiff Metropolitan University. Cardiff, str. 236-247 (znanstveni rad).

Skoko, Božo; Jurilj, Danijel (2011.): Uloga vladinih komunikacijskih strategija i kampanja u procesu pristupanja Europskoj uniji – iskustva Češke, Poljske, Slovenije i Hrvatske. // Politicka misao, vol. 48 , br. 1; 215-232 (znanstveni članak, pregledni rad).

Igor, Kanižaj; Skoko, Božo (2010.): Mitovi i istine o novinarskoj profesiji – imidž novinara u hrvatskoj javnosti // Medijske studije, vol. 1. br. 1-2, 20-39 (znanstveni rad, izlaganje sa znanstvenog skupa).

Skoko, Božo; Benković, Vanesa (2009.): Znanstvena metoda fokus grupa – mogućnosti i načini primjene // Politička misao, vol. 46., br. 3, 217-239 (znanstveni članak, pregledni rad).

Skoko, Božo; Kovačić, Vinko (2009.): Koncept meke moći država i njegova primjena na Republiku Hrvatsku // Polemos, vol. XII, 1 (23), 29-49 (znanstveni članak, pregledni rad).

Skoko, Božo (2008.): Primerjalna analiza medijskega poročanja o Hrvaški v Sloveniji in drugih državah nekdanje Jugoslavije // Toerija in praksa, XLV, 6, 817-829 (izvorni znanstveni članak).

Skoko, Božo; Vukasović, Igor (2008.): Organiziranje međunarodnih sportskih događaja kao promotivni i ekonomski alat države, Tržište, XX, 211-230 (znanstveni članak, pregledni rad).